👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Thursday 13 February 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

6th Std New and old Books available in Pdf - Tamil & English Medium

three Term Books available in Tamil, English, Maths, Science and social science. also old Samacheer Book is available. 6th Std All Book in Below Links. Just click and download the Pdf files. Help to Exam competitors for TNPSC. this is most import page because School Books.

6th Samacheer Kalvi 1st Term Books for Tamil Medium

All Subjects first term available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here

Samacheer Kalvi 6th 1st Term Books for English Medium

All Subjects first term English available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here

6th Samacheer Kalvi 2nd Term Books for Tamil Medium

All Subjects Second term Tamil available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here

Samacheer Kalvi 6th 2nd Term Books for English Medium

All Subjects Second term English available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here

6th 3rd Term Books for Tamil Medium

All Subjects Third term Tamil available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here

6th 3rd Term Books for English Medium

All Subjects Third term English available on below
S.NoSubjectLinks
1
TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4ScienceClick Here
5Social ScienceClick Here


6th Old Samacheer books  Tamil Medium

6th Old Samacheer books English Medium

6th Tamil Term I – Click Here
6th Tamil Term II – Click Here
Tamil Term III – Click Here
6th English Term I – Click Here
6th English Term II – Click Here
6th English Term III – Click Here
6th Maths Term I – Click Here
6th Maths Term II – Click Here
6th Maths Term III – Click Here
6th Maths Term I – Click Here
6th Maths Term II – Click Here
6th Maths Term III – Click Here
6th Science Term I – Click Here
6th Science Term II – Click Here
6th Science Term III – Click Here
6th Science Term I – Click Here
Science Term II – Click Here
Science Term III – Click Here
6th Social Science Term I – Click Here
6th Social Science Term II – Click Here
6th Social Science Term III – Click Here
6th Social Science Term I – Click Here
6th Social Science Term II – Click Here
6th Social Science Term III – Click Here

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob